Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Lần đầu gặp đã đụ như máy dập